Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.      Více informací    

Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY

provozovatel:
Josef Novotný

Místo podnikání: Jirkovská 5047, 430 04, Chomutov
Identifikační číslo: 74212362

zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Chomutova, pod čj.OŽÚ-6551-2010-1001044-heš/3
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: 
www.moderni-darky.cz a www.moderni-darky.eu

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“)
          podnikatele Josef Novotný, místo podnikání Jirkovská 5047, 43004 Chomutov, identifikační číslo 74212362,
          zapsaného v živnostenském rejstříku
vedeném Magistrátem města Chomutova
pod čj.OŽÚ-6551-2010-1001044-heš/3
          (dále jen „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením
§1751 odst. 1 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník
          (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti, nebo na
          základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou
          (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
          Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese:
          www.moderni-darky.cz a www.moderni-darky.eu  
(dále rovněž jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2.    Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího,
          je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého
          samostatného výkonu povolání.
1.3.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
          Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.
1.4.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za kupní smlouvu se zde označuje smlouva
          
kupní, smlouva o dílo, či jiná smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní
          podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5.    Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy se řídí obchodními
          podmínkami a vztahy jimi neupravené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, a je-li 
          smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
1.6.    Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva
          a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
          Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikla.
1.7.    Jako spotřebitel se v případě vzniku spotřebitelského sporu můžete obrátit na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz).
1.8.    Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího.
          Kupující odesláním objednávky současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky.


2. VYMEZENÍ POJMŮ

2.1. Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na
       jedné straně jako Kupující spotřebitel a na druhé straně Prodávající.

2.2. Prodávající je Josef Novotný, identifikační číslo 74212362, místo podnikání Jirkovská 5047, 430 04 Chomutov.
2.3. Zákazníkem je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem
       a Kupující, který spotřebitelem je.

2.4. Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní, nebo jiné podnikatelské činnosti.
2.5. Uživatelem je každá osoba, která navštíví webové rozhraní obchodu.
2.6. Zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu jsou dárkové předměty různých výrobců.


3. UŽIVATELSKÝ ÚČET


3.1. Na základě registrace Kupujícího provedené na „webovém rozhraní obchodu“může Kupující přistupovat do
       svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednání zboží
       (dále jen „uživatelský účet“). Pro provedení objednávky není registrace nutná.

3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny
       údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené
       Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat
       mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající
       nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.

3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
3.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok
       nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu
     hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového
vybavení třetích osob.


4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


4.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení §1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
4.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. 
Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.
Nabídka prodeje a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
4.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. 
4.4. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4.5. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
4.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, podezření na vytvoření objednávky jinou osobou než je uvedena jako Kupující) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně, elektronickou poštou, SMS zprávou, či telefonicky). Není-li objednávka potvrzena, považuje se za neplatnou a smlouva nevznikne.
4.7. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího.
4.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
4.9. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
4.10. Zboží, které je skladem, Prodávající expeduje do 24 hodin - 3 pracovních dnů od přijetí objednávky. Při platbě převodem na účet Prodávající zboží expeduje do 2 pracovních dnů od připsání příslušné částky na svůj účet.
4.11. Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu je Kupující předem informován. V případě, že zboží z objektivních příčin (zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR, výrazně se zvýšila jeho cena), není možné za původních podmínek dodat, má Prodávající právo odstoupit od smlouvy. O odstoupení od smlouvy bude Kupujícího neprodleně informovat. V případě, že Kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena způsobem, který si zvolí a to do 2 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy.
4.12. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží uvedené v objednávce v termínu dle obchodních podmínek a do místa dodání zboží uvedeného v objednávce a Kupující se zavazuje toto zboží od Prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce.
4.13. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle bodu 4.5 těchto obchodních podmínek.
4.14. Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u zboží již není aktuální. Pokud Kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy.
4.15. Všechny objednávky přijaté tímto internetovým obchodem jsou závazné. Objednávku lze po předchozí domluvě zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena před expedicí, a bude expedována, může být po kupujícím požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. 

 

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY


5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu
jedním z níže uvedených způsobů:

- platba v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce při převzetí zásilky od dopravce
- bezhotovostní platba převodem na bankovní účet Prodávajícího, č. účtu 2200205405/2010 (FIO banka, a.s.)
5.2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve
smluvené výši.Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
5.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu, či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení článku 5.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
5.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby e kupní cena splatná do sedmi (7) kalendářních dnů od uzavření kupní smlouvy. 
5.5. V případě bezhotovostní platby či složením kupní ceny na účet Prodávajícího je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
- Platba zboží je možná pouze v českých korunách (Kč).
5.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. 
(Ustanovení §2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.) 
5.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
5.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé, nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího, pokud nebude daňový doklad vložen do zásilky se zbožím.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno na přání Kupujícího, nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i o zboží které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové, nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. 
6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má
Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu Prodávajícího (Josef Novotný, Jirkovská 5047, 43004 Chomutov), nebo na adresu elektronické pošty Prodávajícího (
info@darky-novotny.cz)
6.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odeslání odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
6.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 
6.5. Zboží musí být prodávajícímu vráceno kompletní, nepoškozené a neopotřebené nad rámec běžné kontroly a seznámení se s produktem při převzetí. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

- Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. 
- Za zboží poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit peníze (kupní cenu).

6.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu (pokud již bylo zboží uhrazeno a platba přijata na bankovní účet prodávajícího), a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
6.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 
6.8. Ve lhůtě pěti (5) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 6.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno (nad rámec běžné kontroly a seznámení se s produktem), či částečně spotřebováno.
6.7. Kupující má v souladu s §1832 občanského zákoníku nárok na vrácení finančních prostředků spojených s přepravou zboží (poštovné) při jeho pořízení (nikoli vrácení). Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Náklady spojené s dodáním zboží zpět na adresu Prodávajícího hradí Kupující.

 

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
7.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
7.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 
7.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
7.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
7.6. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou, kdy Kupující, nebo jim určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. Bezdůvodné odmítnutí zboží Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodávajícího. 
7.7. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny následujícími způsoby:
- při platbě převodem na účet se rozumí okamžik připsání kupní ceny na účet Prodávajícího
- při platbě v hotovosti se rozumí okamžik zaplacení kupní ceny při převzetí zboží od Prodávajícího.
7.8. Způsob odeslání zboží
- poštovní zásilka, dopravce Česká pošta, s.p.
- doprava přepravní službou např. DPD, GEIS (upřesněno při výběru dopravy v košíku webového rozhraní obchodu) 
- služba Zásilkovna.cz
7.9. Náklady na dodání zboží na území České republiky
- v souladu s aktuálními ceníky zasilatelských společností, včetně balného a dalších nákladů na expedici 
(více v Nákupním košíku webového rozhraní obchodu, volba před odesláním objednávky)
7.10. V případě, že Kupující zboží nepřevezme ani neodstoupí od smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami, má Prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které Prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží Kupujícím vzniknou.
7.11. Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. Odmítnutí převzít zásilku z důvodu poškozeného obalu se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí zboží. Podpisem dodacího listu dopravci Kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala veškeré náležitosti a bere navědomí, že reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky již není možná.

 

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Na prodávané zboží je poskytována zákonná záruka, resp. odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době 24 měsíců pro vztahy řídící se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění (viz § 2113 a následující). 
8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
- zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
8.3. Ustanovení uvedená v čl. 8.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. 
8.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
8.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese místa podnikání:
Josef Novotný, Jirkovská 5047, 430 04, Chomutov
8.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
       ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
9.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy
       info@darky-novotny.cz
Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
9.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem
       Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
       Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/
       je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
9.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa:
       http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU)
       č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES)
č. 2006/2004
       a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). 
9.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci
       své
působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu
       osobních
údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním
       zákona č. 634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
9.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
10.2. Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště a doručovací adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše rovněž jen jako „osobní údaje“), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. 
10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu Informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
10.5. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Kromě společností dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám. 
10.6. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujícího Prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
10.7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
10.8. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 
10.9. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající, nebo zpracovatel ( čl.10.5 ) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího, nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
- požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, 
- požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, Prodávající, nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Prodávající nebo zpracovatel žádosti, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. 
10.10. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
10.11 Prodávající je platně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00041325.

 

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 

11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. 
11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

12. DORUČOVÁNÍ


12.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně, nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby
odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
12.2. Zpráva je doručena:
- v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
- v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

13. OSTATNÍ USTANOVENÍ


13.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní
(zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
13.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
13.3. Obsah webových stránek Prodávajícího, včetně programového vybavení a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem. Obsah nesmí být měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Prodávajícího. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webových stránkách. Při nerespektování tohoto zákazu bude Prodávající postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
13.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností, nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
13.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
13.6. Webové rozhraní obchodu používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google").  Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými počítače Kupujícího a dalších uživatelů webového rozhraní obchodu umožňující analýzu způsobu užívání webového rozhraní obchodu Kupujícím a dalšími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní obchodu a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro Prodávajícího a provozovatele webového rozhraní obchodu a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem, nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu Kupujícího a dalších uživatelů s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Kupující a další uživatelé webového rozhraní obchodu mohou odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní obchodu. Používáním webového rozhraní obchodu souhlasí Kupující a další uživatelé se zpracováváním údajů o nich společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

13.7. V případě dotazu k obchodním podmínkám a smlouvě poskytne Prodávající Kupujícímu bezodkladně veškeré informace.

 

Kontaktní údaje prodávajícího, adresa pro doručování:

Josef Novotný, Jirkovská 5047, Chomutov, 430 04
adresa elektronické pošty: info@darky-novotny.cz
telefon: +420 733 363 389

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 29.04.2016


Ke stažení:

Formulář a podmínky odstoupení od smlouvy ke stažení v PDF

Aktuální obchodní podmínky ke stažení v PDF

Reklamační protokol ke stažení v PDF